Aurinkorannikon tunnetuin porilainen

29.07.2018

Aurinkorannikon tunnetuin porilainen

Juha Johanssonin vaimonsa kanssa perustama Thelman Pullapuoti on toiminut samassa paikassa Los Bolichesin aseman kupeessa jo 15 vuotta. Puodista saa myös satakuntalaisia tuotteita, esimerkiksi Korpelan makkaraa.

Juha Johanssonin vaimonsa kanssa perustama Thelman Pullapuoti on toiminut samassa paikassa Los Bolichesin aseman kupeessa jo 15 vuotta. Puodista saa myös satakuntalaisia tuotteita, esimerkiksi Korpelan makkaraa.

SV Asko Tanhuanpää

Juha Johansson näytti epäilijöille, että Thelman Pullapuoti on sittenkin hyvässä paikassa.

SV AS­KO TAN­HU­AN­PÄÄ

Juha ”Jus­si” Jo­hans­son is­tuu pie­nen kah­vi­la­ra­vin­to­lan­sa, Thel­man Pul­la­puo­din, edus­tal­la Fu­en­gi­ro­las­sa ja ter­veh­tii käy­tän­nös­sä kaik­kia ohi­kul­ki­joi­ta, niin suo­ma­lai­sia kuin mui­ta­kin. Pöy­dät ul­ko­na ovat täyn­nä muu­ta­maa har­vaa paik­kaa lu­kuun ot­ta­mat­ta ja sama on ti­lan­ne si­säl­lä. Asi­a­kas­kun­ta koos­tuu sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti Jo­hans­so­nin maan­mie­his­tä.

– Kun ava­sim­me pai­kan vai­mo­ni Thel­man kans­sa vuon­na 2002, sa­noi­vat kaik­ki, et­tei paik­ka ole hyvä. Sel­lai­sek­si se on kui­ten­kin osoit­tau­tu­nut. Ai­na­kin tän­ne on help­po tul­la, kun rau­ta­tie­a­se­ma­kin on nur­kan ta­ka­na, Jo­hans­son miet­tii.

– Suo­ma­lai­set ha­lu­a­vat suo­ma­lais­ta ruo­kaa, he ha­lu­a­vat ta­va­ta toi­si­aan ja moni var­mas­ti pi­tää tätä paik­kaa myös erään­lai­se­na tie­to­toi­mis­to­na. Niin sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä en tie­dä, mitä kort­te­lin toi­sel­la puo­lel­la ta­pah­tuu, hän nau­raa.

65-vuo­ti­as Juha Jo­hans­son on läh­tö­jään po­ri­lai­nen, Pih­la­van poi­kia. Mie­hen mat­ka maa­il­mal­le al­koi Rau­man me­ri­kou­lun kaut­ta ja en­sim­mäi­sen pes­tin me­ril­le nuo­ri stu­ert­ti ot­ti hei­nä­kuus­sa 1968 m/s He­rak­le­sin kyy­dis­sä.

– Po­ri­lai­nen olin käy­tän­nös­sä sii­hen as­ti, kun läh­din puo­li­so­ti­laal­li­seen pur­si­seu­raan Suo­men Pan­si­oon. Naan­ta­lis­sa olen asu­nut jo vuo­des­ta 1975.

Maa­il­man me­riä Jo­hans­son kier­si vuo­teen 2000 as­ti. Pari vuot­ta täs­tä hän pe­rus­ti pank­ki­a­lal­la työs­ken­nel­leen fi­lip­pii­ni­läi­sen vai­mon­sa Thel­man kans­sa kah­vi­la­ra­vin­to­lan Fu­en­gi­ro­laan.

– Se ei ole mi­kään sa­lai­suus, et­tä työ­hul­lu ei voi­nut ol­la il­man töi­tä. Luu­len, et­tä tämä lop­puu vas­ta sit­ten, kun aort­ta re­pe­ää nok­ka­kär­ry­jä lyk­kies­sä, hy­mäh­tää Jo­hans­son.

Thel­man Pul­la­puo­ti on teh­nyt Juha Jo­hans­so­nis­ta to­den­nä­köi­ses­ti koko Es­pan­jan Au­rin­ko­ran­ni­kon tun­ne­tuim­man po­ri­lai­sen. Näin sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä myös muu­an Leo-Pek­ka Täh­ti viet­tää ny­kyi­sin tal­ven­sa alu­eel­la.

– Sii­tä olen läh­te­nyt alus­ta as­ti, et­tä asi­ak­kail­le pi­tää ol­la ai­kaa. Eh­kä täs­sä työs­sä on ke­hit­ty­nyt jon­kin­lai­sek­si te­ra­peu­tik­si, jol­le tul­laan ker­to­maan niin mur­heis­ta kuin hy­vis­tä­kin asi­ois­ta.

– Tääl­lä asu­vat suo­ma­lai­set ovat ta­val­li­sia ih­mi­siä, ei­kä tit­te­lei­tä käy­te­tä. Mo­nel­la ei ole min­kään­lais­ta kie­li­tai­toa, mut­ta sil­ti us­kal­le­taan roh­ke­as­ti läh­teä maa­il­mal­le. Ja päin­vas­toin kuin yleen­sä luul­laan, juop­po­ja suo­ma­lai­sia ei tääl­tä juu­ri­kaan löy­dy, Jo­hans­son tii­vis­tää.

Yrit­tä­mi­nen Es­pan­jas­sa on Juha Jo­hans­so­nin mu­kaan vai­va­ton­ta, kun­han op­pii ym­mär­tä­mään pai­kal­lis­ten sies­tat ja by­rok­ra­ti­an. Jo­hans­son sa­noo suu pal­jon pu­hu­vas­sa vir­nees­sä, et­tä es­pan­ja­lais­ten man­ja­na-mei­nin­kiin hän ei ole kui­ten­kaan kos­kaan pääs­syt si­säl­le.

– Es­pan­jas­sa on yl­lät­tä­vää kyl­lä vä­hem­män sään­tö­jä kuin Suo­mes­sa. Tääl­lä pär­jää, kun­han säi­lyt­tää malt­tin­sa ja yrit­tää tul­la toi­meen vir­ka­mies­ten kans­sa.

Po­ris­sa Jo­hans­son pyr­kii käy­mään vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa si­sar­taan ja mui­ta su­ku­lai­sia tref­faa­mas­sa.

– Van­hois­sa nuo­ruu­den pai­kois­sa on ai­na mu­ka­va pyö­riä. Mi­nul­la oli hyvä lap­suus ja muis­tot Po­ris­ta on läh­tö­koh­tai­ses­ti po­si­tii­vi­sia, hän va­kuut­taa.

29.07.2018Aurinkorannikon tunnetuin porilainen
29.08.2017Puoti avaa ovet
15.08.2015Thelman pullapuodin syksy 2015